Världsspråk | Idag och i framtiden | Engelska och Kinesiska

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
 • Svenska 3
 • B
 • 10
 • 2635
 • PDF

Fördjupningsarbete: Världsspråk | Idag och i framtiden | Engelska och Kinesiska

En uppsats om världsspråk, där eleven bland annat undersöker vad som definierar ett världsspråk, vilka tidigare världsspråk som funnits och vilket världsspråk vi har idag. Vidare så diskuterar eleven även den framtida utveckling av ett nytt världsspråk, med särskild hänvisning till det ökade inflytande länder i Asien har i frågor som rör västvärlden.

Lärarens kommentar

Några källhänvisningsfel. Läraren tyckte också att uppsatsen kunde handlat mer om det faktum att USA idag är en supermakt, och vilka konsekvenser det fått på världsspråket. Dessa två faktorer drog ner texten från ett A till ett B.

Elevens kommentar

Jag skulle skrivit mer om USA och vart noggrannare med källhänvisningarna.

Innehåll

ETT FRAMTIDA VÄRLDSSPRÅK: En vetenskaplig studie om dagens och framtidens världsspråk

- Sammanfattning

- Inledning
1.1 Syfte och bakgrundsfakta
1.2 Frågeställning
1.3 Material och metod
1.4 Avgränsningar

- Avhandling
2.1 Vad är ett världsspråk?
2.2 Ett engelskt världsherravälde
2.3 Asien rikare och friskare än väst om 35 år

- Avslutande huvudkapitel
3.1 Slutdiskussion

- Källförteckning

Utdrag

1:2 Frågeställning:
- Vad krävs för att ett språk ska klassas som ett ”världsspråk”?
- Vilka världsspråk har vi idag och hur kommer det sig?
- Hur ser framtiden ut, vilket världsspråk kommer vi ha om 50 år?

1:3 Material och metod:
Denna rapport undersöker framförallt engelskan och kinesiskan . En studie om hur engelskan blev dominerande handelsspråk infattas i rapporten. Även en hypotetisk studie om hur kinesiskan kan komma att utvecklas i och med att resten av omvärlden mer och mer tappar intresset för USA och istället riktar in det mot Asien och framförallt Kina finns med. Av avgränsningsskäl har latin och spanska, som tidigare ansetts som världsspråk, valts bort. En film av Hans Roslings föreläsning i Indien 2007 och tre artiklar har använts som källor. Hjälpmedel under projektet begränsas till dator med internetuppkoppling. (se 1:4 avgränsningar)

1:4 Avgränsning:
- Inga andra språk än kinesiskan och engelskan skall undersökas.
- Tidigare mycket viktiga språk kommer inte att diskuteras i rapporten.
- Rapporten kommer inte att referera till några böcker.
- Inga marknadsundersökningar eller intervjuer kommer att hållas... Köp tillgång för att läsa mer

Världsspråk | Idag och i framtiden | Engelska och Kinesiska

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra jämförelse, kunde ha varit utförligare