Vatten i tre aggregationstillstånd | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Naturkunskap 2
  • Inget betyg givet
  • 3
  • 662
  • PDF

Vatten i tre aggregationstillstånd | Labbrapport

En labbrapport om vatten i tre olika aggregationstillstånd (aggregationsformer). Syftet är att studera tillstånden, de faktiska fasövergångarna och hur molekylernas rörelse påverkas i olika temperaturer.

Innehåll

VATTEN I TRE AGGREGATIONSFORMER

- Hypotes
- Material och metoder
- Resultat
- Diskussion
- Slutsats
- Källförteckning

Utdrag

Eftersom is är en fast form av vatten (H2O (s)), och molekylernas rörelseernergi är låg, kan vi ju anta att vid tillförd energi i form av värme resulterar i att isen först övergår till flytande form (H2O (l)), och sedan vid ytterligare ökade grader övergår vattnet till gasform (H2O (g)) i form av vattenånga, detta på grund av att vid högre temperaturer är rörelseenergin högre än vid lägre temperaturer.
Vatten har en smältpunkt på 0°C, och en kokpunkt på (oftast) 100°C, det är viktigt att notera att avdunstning kan ske innan vattnet nått sin kokpunkt. Att vatten har en så hög värmekapacitet och att det kan bibehålla en flytande form i rumstemperatur beror på de starka vätebindningarna vattenmolekyler uppnår med andra vattenmolekyler, på grund av att de är polära. Molekylerna är alltså de samma, men bindningarna varierar från svaga... Köp tillgång för att läsa mer

Vatten i tre aggregationstillstånd | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2015-12-01
    jätte bra jobbat tack