Vattenanalys Kribergsgruvan | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Vattenanalys Kribergsgruvan | Labbrapport

En labbrapport där syftet med laborationen var att analysera vatten med avseende på pH-värde samt alkalinitet, från olika delar av Kribergsgruvans vatten, till exempel utskov och magasin.

Innehåll

1 Inledning 1
1.1 Syfte 1
2 Teori 1
2.1 Alkalinitet 1
2.2 Alkalinitetsbestämning 1
2.3 pH 2
2.4 Mätning av pH 2
2.5 Kribergsgruvan 2
2.6 Konduktivitet 3
3 Metod och Material 3
3.1 Material 3
3.2 Metod 3
4 Resultat 4
4.1 Resultat PASCO 4
4.2 Resultat laboration 5
4.3 Klassens resultat 6
5 Diskussion 6
5.1Konduktivitet 6
5.2pH-värde 6
5.3Alkalinitet 7
5.4 Felkällor 7

Utdrag

2.1 Alkalinitet
Alkalinitet är ett vattens förmåga att tåla tillskott av vätejoner (H+) utan att få ett kraftigt sänkt Ph-värde. Detta kan med andra ord benämnas som ett vattens buffertkapacitet. De joner som främst påverkar alkaliniteten är vätekarbonat, karbonat och hydroxidjoner. Ett vattens alkalinitet är bra att veta eftersom information då fås om hur känslig en sjö är för försurning. Är alkaliniteten noll så sänks vattnets Ph-värde vid varje tillskott av en vätejon. Är dock vattnets buffertkapacitet högre än noll så kommer inte Ph-värdet att sänkas vid varje tillskott av en vätejon. En bieffekt som fås av ett lågt Ph-värde i ett vatten är att halten aluminium och tungmetaller ökar på grund av den dåliga vattenkvaliteten, detta kommer dock inte undersökas i denna laboration.

2.2 Alkalinitetsbestämning
För att bestämma alkaliniteten behövs saltsyrans koncentration och då används formeln:
C(HCI)=0,05/(a-b) mol/l
a=avläst värde i ml(medelvärde)
b=blinvärde i ml
Vid titrering av avjoniserat vatten innehållande SVB- indikator letas en punkt där vätskan slår om till...

3.1 Material
• PASCO
• Destillerat vatten
• Natriumkarbonat 0,005 mol/l
• HCI 0,025 mol/l
• Byrett
• Magnetomrörare
• Bägare 50 ml
• SVB-indikator
• Stativ... Köp tillgång för att läsa mer

Vattenanalys Kribergsgruvan | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.