Vd:s ansvar i aktiebolag | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Rätten och samhället
  • B
  • 6
  • 1164
  • PDF

Vd:s ansvar i aktiebolag | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som beskriver den verkställande direktören (vd:s) ansvar i ett aktiebolag. Vidare så diskuterar eleven hur en Vd kan utnyttja sin ställning för egen vinning med exempel från verkligheten, samt reflekterar kring korruption med utgångspunkt i George Orwells bok "Animal Farm".

Lärarens kommentar

Mycket bra skriven, upplysande och nyanserad med bra språk och argument.

Utdrag

Årsstämman eller bolagstämman som är det högsta beslutande organen i ettaktiebolag, ska utse en styrelse med en eller flera ledamöter. Enligt Bolagsverket ska det finnas minst en  styrelsesuppleant om en styrelse har färre än tre styrelseledamöter. Varje år ska aktiebolaget   hålla en årsstämma där aktieägarna ska fatta viktiga beslut (Bolagsverket, 2015).  Styrelseledarmöter har ett solidariskt ansvar för företagets förvaltning, därför är förtroende och kommunikation mycket viktigt för en fungerande styrelse. Enligt aktiebolagslagens 8 kap 4§ svarar styrelsen för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets och, om bolaget är moderbolag i en koncern, koncernens ekonomiska situation. de ska också se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. (Aktiebolagslag, 2005)   

Verkställande direktör eller vd som man brukar förkorta det som är normalt utsedd av styrelsen  och är den högsta befattningen i ett aktiebolag. Publika aktiebolag måste utse en vd som är ansvarig för företagsverksamheten och ansvarig för det mesta som sker inom företaget. (Bolagsverket, 2015) Enligt aktiebolagslagens 8 kap 29§ ska vd:n sköta den löpande förvaltningen enligt riktlinjer och anvisningar från styrelsen. Vd:n får dessutom utan styrelsens bemyndigande vidta åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av ovanligt slag eller... Köp tillgång för att läsa mer

Vd:s ansvar i aktiebolag | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.