Vegetation och jordmån | Jämförelse tallskog och myr | Biologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Biologi 1
  • A
  • 23
  • 5346
  • PDF

Undersökning: Vegetation och jordmån | Jämförelse tallskog och myr | Biologi

En jämförande undersökning där syftet är att jämföra vegetationen och jordmånen mellan två olika biotoper, tallskog och myr, samt diskutera vad likheterna och skillnaderna beror på. Redovisningen omfattar beskrivning av området, jämförelse mellan tallskog och myr, beskrivning av undersökningen, resultat av analyser, slutsatser, arter, täckningsgrad, skogstyp osv.

Lärarens kommentar

Bra, utförlig teoridel. Ni har tydligt tagit till er teorigenomgångarna. Bra att ni tagit till er min respons angående diskussion av pH-resultaten. Det är viktigt att alla resultat diskuteras för att visa på er jämförelse. Betyg: A

Fler kommentarer i dokumentet.

Innehåll

Syfte 2
Hypotes 3
Teori 4
Vad är ekologi? 4
Omvärldsfaktorer 4
Biotiska miljöfaktorer 4
Abiotiska miljöfaktorer 5
Ekosystem 6
Växtriket 8
Mossor 8
Kärlkryptogamer 8
Fröväxter/fanerogamer 9
Svampriket 9
Lavar 10
Växtskikt 10
Geologi 11
Bergarter 11
Jordarter 11
Jordmån 11
Växtlighetens förutsättningar i tallskog och myr 12
Tallskog 12
Myr 12
Material och materiel 13
Till exkursionen på gruvberget: 13
Till analys av markprover: 13
Utförande 14
Tallskog 14
Myr 14
På skolan 14
Resultat 15
Diskussion 18
Frågeställning 18
Felkällor 19
Förbättringar av metoden 19
Källkritik 19
Källhänvisning 21
Böcker: 21
Internet: 21
Bilder: 21

Utdrag

OMVÄRLDSFAKTORER
Man delar omvärldsfaktorer/miljöfaktorer i två olika huvudkategorier: biotiska miljöfaktorer och abiotiska miljöfaktorer, med andra ord levande och icke levande miljöfaktorer. Dessa faktorer kan påverka livskraften hos organismer både positivt och negativt. För organismer finns också en balans mellan dessa faktorer där förhållandet är optimalt för organismens överlevnad.

BIOTISKA MILJÖFAKTORER
Med biotiska miljöfaktorer menar man levande miljöfaktorer. Alltså hur andra organismer påverkar varandra i naturen. Biotiska miljöfaktorer delas in i fem grupper: kommensalism, parasitism, konkurrens om resurser, organismer äter andra organismer och mutualism.

VÄXTRIKET
Växtriket delas in i mossor, kärlkryptogamer och fröväxter. Dessa tre grupper representerar olika steg i utvecklingen av egenskaper anpassade till liv på land. Mossorna har minst och fröväxterna mest utvecklade anpassningar till ett ”torrt” liv.

Mossor
Mossor har blad och stammar men inga rötter. Därför sker vatten- och närsaltsupptagning direkt genom mossornas stam- och bladceller. Vattnet som upptas är oftast daggdroppar och regn. Mossor är artrikast i fuktiga miljöer och områden med mycket nederbörd. Vissa mossor har bra förmåga att lagra vatten och klarar sig därför relativt bra även i torrare miljöer. Mossor behöver också ljus för att...

GEOLOGI
Geologi är läran om hur jorden har uppstått och är uppbyggd.

Bergarter
En bergart är uppbyggd av ett eller flera mineral. Bergarterna bygger i sin tur upp jordskorpan. Man kan dela upp dem i magmatiska, sedimentära och metamorfa bergarter. Magmatiska bergarter bildas när magma svalnar och kristalliseras. Exempel på en sådan bergart är...

Jordmån
Över jordarten finns jordmånen som består av mineralkorn från jordarten och av organiskt material (material från döda organismer). Jordmånen påverkas alltså både av jordarten och av levande organismer. Sveriges två vanligaste jordmåner är podsol och brunjord. Podsol täcker 70 % av Sveriges yta. Den återfinns för det mesta på...

MATERIAL OCH MATERIEL
Till exkursionen på Gruvberget:
• Spade
• Påsar
• Tejp
• Termometer
• Luxmätare
• Kniv
• Kamera
• Tumstock

Till analys av markprover:
• Burkar (100 ml)
• pH-meter
• Destillerat vatten
• Våg
• Sked
• Jordprover
• Tratt

UTFÖRANDE
Arbetet inleddes med planering av exkursionen och vad som skulle tas reda på. Sedan utfördes två exkursioner på samma dag. Den ena i tallskog och den andra på en myr.

Tallskog: Exkursionen i tallskogen inleddes med utmärkning av en ruta på 10X10 m. Därefter gjordes en inventering av vilka växter som fanns i området. Artbestämning av organismerna gjordes till så stor del som möjligt på plats. De som inte kunde artbestämmas togs med tillbaka till klassrummet alternativt fotograferades. När det var klart mättes...


DISKUSSION

Frågeställning
Vilka likheter och skillnader finns mellan tallskogen och myren? Vad beror dessa på?
De flesta växter som hittades i tallskogen återfanns även på myren , de största skillnaderna var i täckningsgraden av de olika växterna. Exempelvis täcktes myrens bottenskikt till 100 % av vitmossor medan endast ungefär 10 % av tallskogens bottenskikt täcktes av vitmossor. Detta kan delvis bero på vattentillgången, myren är mycket blötare vilket mossor trivs bra i och på myren var det dessutom mycket ljusare. Om det hade varit lika mycket solljus i tallskogen hade marken kanske blivit för torrt för att mossorna ska kunna... Köp tillgång för att läsa mer

Vegetation och jordmån | Jämförelse tallskog och myr | Biologi

[0]
Inga användarrecensioner än.