B-uppsats: Välfärdsstat, Demokrati och Globalisering

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Högskola och Universitet Termin 5
  • Samhällskunskap
  • G
  • 19
  • 4610
  • PDF

B-uppsats: Välfärdsstat, Demokrati och Globalisering

En längre B-uppsats från programmet Statsvetenskap (Politiska och historiska studier), där eleven undersöker välfärdsstaten ur ett demokrati- och globaliserings-perspektiv. Syftet är att förstå Välfärdsstats-debattens historiska och teoretiska rötter, samt belysa utmaningar och lösningar. Vidare så undersöker eleven även hur välfärdsstaten påverkas av demokrati- och globaliserings-frågan.

Lärarens kommentar

G

Innehåll

1. Inledning med syfte, avgränsning och problemformulering
· 1.1 Syfte
· 1.2 Avgränsning
· 1.3 Problemformulering

2. Bakgrund
· 2.1 Välfärdsstaten definierad
· 2.2 Välfärdsstatens historiska rötter
· 2.3 Välfärdsstatens teoretiska rötter
· 2.4 Metodologiskt perspektiv

3. Globaliseringens inflytande på välfärden
· 3.1 Globaliseringsproblem
· 3.2 Organisatoriska problem i EU
· 3.3 Våld

4. Demokratiproblemens inflytande på välfärden
· 4.1 Demokratiproblem
· 4.2 Ett social choice perspektiv

5. Sammanfattande analys och konklusion
7. Litteraturförteckning

Utdrag

"Problemformulering:
Globaliseringen är mer aktuell än någonsin. Mötet med andra kulturer utmanar vårt eget syn på demokrati och välfärd. Många av dessa utmaningar belyses dagligen i media från olika perspektiv. Konsensus bland experter och politiker, som det framställs i media, tycks vara att vi helt enkelt inte har råd med dagens välfärd.

Det är denna konsensus, som jag vill granska närmare med närvarande uppsats. Förutom att ge en bakrund för debatten generellt har jag valt ut två områden att granska närmre, samt har jag valt en vetenskaplig metod att studera dessa frågor utifrån.

De två valda områden är demokrati- och globaliseringsfrågornas relation till välfärdsstaten. Vald vetenskapliga metod är Interprative Theory och Social Choice Theory.

Några av de frågor jag söker besvara är: Vilka utmaningar står välfärdsstaten inför? Hur påverkas välfärdsstaten av demokratiproblemen och globaliseringen? Hur kan ett Social Choice perspektiv vara med att belysa dessa frågor på ett bidragande sätt?"... Köp tillgång för att läsa mer

B-uppsats: Välfärdsstat, Demokrati och Globalisering

[0]
Inga användarrecensioner än.