Yttrandefrihet i Ryssland | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Samhällskunskap 2
  • A
  • 10
  • 3206
  • PDF

Yttrandefrihet i Ryssland | Rapport

I denna rapport beskriver eleven yttrandefrihetsbrott i Ryssland, hur dessa uttrycker sig och vilka eventuella lösningar som finns, samt vilka konsekvenser lösningarna skulle ge.

Innehåll

1. inledning
1.1 Syfte
1.2 Frågeställningar
2. Rysslands historia
2.1 Yttrandefrihet
2.1 Ryssland
3. Avslutande analys
Källförteckning
Källkritik

Utdrag

1. Inledning

År 2012 återtog Vladimir Putin makten i Ryssland och sedan dess har de mänskliga rättigheterna i landet försämrats drastiskt. Den ryska befolkningen översköljs dagligen av propaganda från den ryska ledningen och har inte längre möjligheten att sprida kritik mot ledningen i landet.

När Sovjetunionen splittrades i början på 1990-talet var förändringarna radikala och snabba. Gorbatjov hade börjat återinföra totalitarismen och när Rysslands första president Boris Jeltsin blev friheten större. Men samtidigt föll landet ned i en djup ekonomisk kris. När Vladimir Putin tog styret vid millennieskiftet har ekonomin blir bättre men demokratin har vacklat. Bilden av Ryssland är splittrad: landet har två av dem mest populära politikerna i styret, det kan väl inte vara diktatur? Men samtidigt är landet styrt av ett enda parti som dominerar på alla nivåer. Domstolar är inte oberoende och de stora tv-kanalerna förespråkar ledarna, det kan väl inte vara en demokrati?

Ryssland har länge haft växande ekonomiska problem och isolerat sig mer och mer från omvärlden. För att hantera detta har den ryska ledningen försökt att samla den allmänna opinionen, stärka sammanhållningen och skapa en rädsla för påstådda fiender, både utanför landet som innanför. Den ryska staten äger alla Tv-kanaler, tidningar, radiostationer och tidningar som är tillåtna i landet, vilket leder till att det faktiskt är möjligt för myndigheterna att upprätthålla uppfattningen .....

-----

1.1 Syfte
Syftet med denna rapport är att titta närmare på hur problemet gällande inskränkt yttrandefrihet i Ryssland, som grundar sig i den mänskliga rättigheten yttrandefrihet och dess bakomliggande orsaker. Syftet är vidare att beskriva vilka konsekvenser lösningarna får, t.ex. politiska, ekonomiska och sociala.


-----

2.1 Ryssland
I Lenins skrifter från 1917 förespråkade han total kontroll över pressen och tidningar. Han ansåg att ekonomisk drivna tidningar inte skulle få vara fria eftersom det var beroende av kapital. Han ansåg även att de material som inte förespråkade socialismens intresse skulle förbjudas.

Nomadiska stammar dominerade det vi idag kallar för Ryssland fram till 1000-talet f.Kr. Kievriket grundades i dagens Ukraina ca 800 e. Kr och blev fort ett handelscentrum med kontroll över västra Ryssland. Efter att Kiev under 1200-talet blev invärderat av mongoler växte Moskva fram som ett viktigt furstendöme. Imperiet växte explosionsartat och blev 1721 omdöpt till det ryska imperiet. Vid denna punkt var Ryssland en europeisk stormakt med enväldigt styre som ledde till fattigdom och underutveckling i stora delar av landet. Under Josef Stalins ledning krigade landet i andra världskriget vilket innebar stora förluster för Ryssland. Ryssland övertog många av Sovjetunionens problem i form av stora ekonomiska och sociala skillnader, korruption, etniska motsättningar, hög arbetslöshet och föråldrad industri.

Ryssland hade 2013 en befolkning på 143,5 miljoner och landet styrs idag av President Vladimir Putin sedan år 2012. Sen Vladimir övertog makten har de mänskliga rättigheterna i landet försämrats drastiskt i landet och den ryska befolkningen översköljs dagligen av propaganda från landets ledning.
Vladimir Putin blev utsedd till premiärminister från till synes ingenstans år 1999 av Boris Jeltsin, som då var president. Putin efterträdde ..... Köp tillgång för att läsa mer

Yttrandefrihet i Ryssland | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.