Mall

Här visar vi hur du åstadkommer en bra filmanalys med hjälp av en mall. Mallen redogör för vilka aspekter av en film som du bör belysa i en filmanalys. 

Ett bra tips är att kika på mallen medan du ser på filmen och anteckna sådant som är utmärkande för de olika delarna. På så sätt skapar du en bra grund för en utförlig och nyanserad analys.

Tänk på att skriva ner allt som är relevant och sedan välja det som du tycker är allra viktigast till analysen.

 • Titel: Säger filmens titel något om verket?
 • Handling: Vad handlar filmen om? (kort referat)
 • Konflikt: Vad är filmens centrala konflikt?
 • Uppbyggnad: Hur är filmens handling uppbyggd? Hur utvecklar filmen sig? Vad kännetecknar filmens inledning, klimax och slut?
 • Filmtekniska medel: Vilka filmtekniska grepp är utmärkande för filmen? (T.ex. klippning, kameraföring, tidsförlopp, scenmiljö, ljud, ljus, bild, vinklar) Vilken effekt har de filmtekniska greppen?
 • Karaktärer: Vad kännetecknar de olika karaktärerna i filmen? Vilken funktion har karaktärerna och hur samspelar de med varandra?
 • Miljö: Vad utmärker miljöskildringarna i platserna i filmen, och vilken funktion har miljöerna?
 • Dialog och språk: Vad kännetecknar språkbruket och dialogen i filmen? Hur kan dialogerna vara med att säga något om filmens karaktärer/miljöer/tema/konflikter?
 • Symbolik: Förekommer det vissa inslag i filmen som kan ha en symbolisk betydelse? Vad är i så fall symboliken och vad säger den om verket?
 • Tema och budskap: Vilka är de centrala temana i filmen? Hur kan filmens budskap anknytas till temana/konflikterna i filmen?
 • Slut: Säger filmens slut något avgörande om filmen?
 • Titeln: Finns det någon symbolik eller ett budskap dolt i filmens titel?
 • Tolkning: På vilka sätt kan filmen tolkas? Har filmen ett specifikt budskap? Det kan vara i förhållande till temat, karaktärerna, miljöer, osv.
 • Perspektivering; Kan du perspektivera filmen till något som kan vara intressant att belysa? Det kan t.ex. vare en film med liknande teman, från samma genre, eller kanske kan du anknyta filmen till en samhällshändelse.

Observera: Tänk på att din analys ska följa en röd tråd, dvs. att analysen ska bestå av en sammanhängande text där du diskuterar och belyser olika aspekter av filmen.

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in