Villkor

Användarvillkor för Studienet.se

Har du frågor kring villkoren nedan, är du välkommen att kontakta oss via vår kundservice.

1. Avtalet

1.1 Syfte

Detta avtal är ett juridiskt dokument som beskriver dina och Better Students ApS (“Studienet, “vi” eller “oss”) rättigheter och förpliktelser i förbindelse med de tjänster som Better Students ApS erbjuder via Studienet.se.

1.2 Avtalets verkan

När du registrerar dig hos Studienet, förklarar du dig införstådd med villkoren i detta avtal. Du bekräftar att du är införstådd med villkoren i avtalet var gång du använder Studienets tjänster. Att kryssa i rutan “Jag har läst och accepterar villkoren” utgör därmed ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Studienet.

1.3 Avtalets varaktighet

Detta avtal gäller fram till det att en ny version träder i kraft. Avtalet gäller för alla aktiviteter på Studienet eller via Studienets tjänster. Detta gäller även ditt förhållande till Studienet.

2. Registrering

2.1 Registrering av användaruppgifter

Som användare av Studienets tjänster förpliktigar du dig till att registrera dig med ditt korrekta namn, e-postadress, utbildning, årgång samt ytterligare uppgifter som du blir ombedd att uppge. Notera att din e-postadress kommer användas vid all kommunikation mellan dig och Studienet.

Ditt användarkonto hos Studienet är personligt och får inte lov att lånas ut till andra. Ditt lösenord är också personligt och får inte ges vidare till annan part. Lösenordet är därför krypterat, och det är enbart du som ska ha tillgång till det. Det är inte tillåtet att låna ut eller använda någon annans användarkonto.

Det är inte tillåtet att upprätta mer än ett användarkonto per person utan att det på förhand ingåtts ett avtal om detta med Studienet.

Utbildningsinstitutioner med särskilda behov ombeds att kontakta oss via vår kundservice.

2.2 Uppdatering av användarprofil

Du som använder Studienets tjänster är ansvarig för att de uppgifter som framkommer i din användarprofil alltid är korrekta och giltiga.

2.3 Ålder

Du måste vara 15 år eller äldre för att kunna upprätta en profil på Studienet.

2.4 Avregistrering av användarkonto

Du kan när som helst och utan förvarning stänga ditt användarkonto under Min Profil → Ändra profil i menyn.

Studienet förbehåller sig rätten att utan förvarning kunna stänga ditt användarkonto vid det tillfälle du handlat i strid mot detta avtal, Studienets övriga regler eller rådande svensk lagstiftning. Vid det tillfälle vi väljer att stänga ditt användarkonto på ovannämnda grunder, är det inte möjligt att få VIP-medlemskap i retur.

3. Nyhetsbrev

Som användare mottar du Studienets nyhetsbrev. Studienet kan också komma till att använda den e-postadress du angett för att skicka ut meddelanden om uppdateringar, information och liknande. Du kan när som helst be om att inte få e-postmeddelanden skickade till dig. 

Nyhetsbrevet kan innehålla reklam från andra verksamheter.  

Studienet vidareförmedlar inte dina uppgifter i reklamsyfte till andra verksamheter, såvida du inte på förhand givit samtycke till detta.  

4. Ansvar och allmänna villkor

4.1 Immateriella rättigheter

Du accepterar att alla upphovsrättigheter, varumärken och andra immateriella rättigheter i förbindelse med Studienets tjänster ägs av Better Students ApS.

4.2 Rättigheter till nedladdade materialer

Köp och bruk av materialer från Studienet innebär en personlig rättighet för bruk av materialet. Materialet får inte användas för vidaresäljning eller ges vidare till andra användare utan skriftligt samtycke från Studienet. 

4.3 Begränsad tillgång till Studienet.se 

Studienet kan inte garantera att det vid varje given tidpunkt är möjligt att få tillgång till Studienet.se. Hemsidan kan i perioder vara otillgänglig som resultat av en planlagd och tillfällig stängning eller ett tekniskt fel. Studienet kan i den händelsen inte hållas ansvarig för den begränsade tillgång som användarna eventuellt kan uppleva. 

4.4 Följdskador

Studienet är inte ersättningsskyldig gentemot dig eller tredjepart för indirekta skador eller följdskador som uppstått vid förlorad data, förtjänster, intäkter eller förrättningar som på något sätt förorsakats (antingen som följd av oaktsamhet, försummelse av avtalet eller av annan grund), även om förlusten eller skadan kunde ha förutsetts av Studienet eller om Studienet blivit uppmärksammad på möjligheten till detta.  

4.5 Force majeure

Studienet ansvarar inte för underlåtenhet att uppfylla våra förpliktelser enligt detta avtal på grund av faktorer som är utom Studienets kontroll, och som Studienet inte rimligen kunde ha förutsett.

4.6 Klagomål

Om du önskar anmäla ett klagomål angående ditt köp vänligen kontakta support@studienet.se. Om vi inte förmår lösa konflikten kan ni skicka klagomålet till konflikthanteringsportalen online, http://ec.europa.eu/odr, tillhandahållen av Europeiska kommissionen, om villkoren för ett sådant förslag uppfylls.

Senast uppdateret den 10. juni 2016