Integritetspolicy

1. Allmänt

1.1
Denna policy om behandling av personuppgifter (”Integritetspolicy”) beskriver hur Better Students ApS (“Studienet.se”, “oss”, “vår”, “vi”) insamlar och behandlar uppgifter om dig.

1.2
Integritetspolicyn gäller för personuppgifter som du ger till oss eller som vi insamlar via webbplatsen www.studienet.se (“webbplatsen”).

1.3
Studienet.se är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Oavsett vilket ärende du har kan du kontakta Studienet.se via de kontaktuppgifter som anges under punkt 8.

2. Vilka personuppgifter insamlar vi, vilket är vårt syfte och vad har vi för rättslig grund för behandlingen?

2.1
När du besöker webbplatsen insamlar vi automatiskt uppgifter om dig och om hur du använder webbplatsen, t.ex. vilken typ av webbläsare och vilka sökord du använder
på webbplatsen, din IP-adress, däribland din nätverksplats, och information om din dator.

2.1.1
Syftet är att förbättra användarupplevelsen och optimera webbplatsens funktion. Denna behandling av uppgifter är nödvändig för att vi ska kunna förbättra webbplatsen och visa relevanta erbjudanden för dig.

2.1.2
Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är dataskyddsförordningen (GDPR), artikel 6, stycke 1, punkt f.

2.2
När du köper ett medlemskap eller kommunicerar med oss på webbplatsen insamlar vi de uppgifter som du själv anger, t.ex. namn, utbildning, e-postadress, betalningssätt, uppgifter om vilket medlemskap du köper, vilket material du läser samt uppgifter om vilken IP-adress du gör din beställning ifrån.

2.2.1
Syftet är att vi ska kunna tillhandahålla det medlemskap du har beställt och i övrigt uppfylla vårt avtal med dig, vilket t.ex. innefattar att administrera din rätt till reklamation. Vi behandlar även uppgifter om dina köp för att följa gällande lagstiftning, exempelvis för bokföring och redovisning. När du gör ett köp registreras din IP-adress för att vi ska kunna förhindra bedrägeri.

2.2.2
Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är dataskyddsförordningen (GDPR), artikel 6, stycke 1, punkt b, c och f.

2.3 Marknadsföring
När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev insamlar vi uppgifter om ditt namn och din e-postadress.

2.3.1
Syftet är att kunna skicka nyhetsbrev till dig.

2.3.2
Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är dataskyddsförordningen (GDPR), artikel 6, stycke 1, punkt f.

2.4
När du registrerar dig på Studienet.se blir du ombedd att uppge namn, utbildning och e-postadress. Utöver det insamlar vi under medlemskapets gång uppgifter om hur du använder vårt material. Vi sammanställer dessa uppgifter och andra uppgifter vi har om dig, däribland uppgifter om vilket medlemskap du har köpt.

2.4.1
Syftet är att kunna administrera ditt medlemskap och tillhandahålla dig de tjänster och erbjuda dig de fördelar som är kopplade till ditt medlemskap i Studienet.se, samt kunna skicka nyhetsbrev till dig och göra anpassad marknadsföring.

2.4.2
Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är dataskyddsförordningen (GDPR), artikel 6, stycke 1, punkt b och f. Vid registreringen ombes du att lämna särskilt samtycke till elektronisk marknadsföring.

3. Cookies

3.1
Studienet.se använder cookies för följande ändamål:

Tekniska cookies så att vi kan komma ihåg dina preferenser och av säkerhetskäl
Trafikmätning så att vi vet hur många som besöker vår webbplats

Denna webbplats använder cookies för de ändamål som beskrivs ovan. En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare och känner igen din dator när du kommer tillbaka till vår webbplats. Det finns inga personuppgifter sparade i våra cookies och de kan inte innehålla virus.

3.2 Tekniska cookies
Tekniska cookies är ett krav för användning av vår webbplats. Vi använder tekniska cookies av säkerhetsskäl och för att säkerställa att du ska kunna logga in på webbplatsen. 

3.3 Google Analytics
Webbplatsen använder cookies från Google Analytics för att mäta trafiken på webbplatsen och förbättra användarupplevelsen. Vi kräver av Google att de anonymiserar din IP-adress och begränsar samkörning med övriga Google-tjänster.

Du kan avaktivera cookies från Google Analytics här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

4. Mottagare av personuppgifter

4.1
Uppgifter kan lämnas ut till externa samarbetspartners som behandlar uppgifterna på uppdrag av oss. Vi använder externa samarbetspartners bland annat för teknisk drift, bokföring, betalningshantering och förbättringar av webbplatsen samt utskick av nyhetsbrev.

4.2
Fyra av dessa databehandlare, Google Analytics v/Google LLC., Cloudflare Inc., Sendgrid Inc. och Zendesk Inc., är baserade i USA. Lämpliga skyddsåtgärder för överföring av uppgifter till USA har säkerställts genom databehandlarens certifiering enligt EU-U.S. Privacy Shield, jfr EU:s dataskyddsförordning, artikel 45.

4.2.1
Här hittar du en kopia av Google LLC:s certifiering: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

4.2.2
Här hittar du en kopia av Cloudflare Incs certifiering: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0

4.2.3
Här hittar du en kopia av Sendgrid Incs certifiering: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TRktAAG

4.2.4
Här hittar du en kopia av Zendesk Incs certifiering: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOjeAAG

5. Dina rättigheter

5.1
För att behandlingen av dina uppgifter ska bli transparent är vi, som personuppgiftsansvariga, skyldiga att informera dig om dina rättigheter.

5.2
Rätt till information

5.2.1
Du har rätt att när som helst begära information av oss om bl.a. vilka uppgifter vi har registrerat om dig, i vilket syfte registreringen har gjorts, vilken typ av personuppgifter och vilka mottagarna av dessa ev. kan vara, samt information om varifrån uppgifterna kommer.

5.2.2
Du har rätt att begära ut en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du önskar en kopia av dina personuppgifter skickar du en skriftlig begäran till support@studienet.dk. Du kan ombes att styrka att du är den du utger dig för att vara.

5.3
Rätt till rättelse

5.3.1
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade av oss. Om du upptäcker att det finns fel i de uppgifter vi har registrerat om dig uppmanas du att kontakta oss skriftligen så att uppgifterna kan rättas.

5.3.2
Uppgifter vi har insamlat i samband med att du registrerat dig på Studienet.se kan du själv ändra genom att logga in i din användarprofil.

5.4
Rätt till borttagning

5.4.1
I vissa fall har du rätt att få alla eller vissa av dina personuppgifter borttagna av oss, t.ex. om du återkallar ditt samtycke och vi inte har någon annan rättslig grund för fortsatt behandling av dina uppgifter. I den mån fortsatt behandling av dina personuppgifter är nödvändig, t.ex. för att vi ska kunna uppfylla våra juridiska skyldigheter eller för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras, är vi inte skyldiga att ta bort dina personuppgifter.

5.5
Rätt att begränsa behandlingen till lagring

5.5.1
Du har i vissa fall rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad till enbart lagring, t.ex. om du anser att de uppgifter vi behandlar om dig inte är
korrekta.

5.6
Rätt till dataportabilitet

5.6.1
Du har i vissa fall rätt att få personuppgifter, som du själv har lämnat till oss, utlämnade i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

5.7
Rätt att göra invändningar

5.7.1
Du har rätt att när som helst göra en invändning mot vår behandling av dina personuppgifter i samband med direkt marknadsföring, inklusive den profilering vi gör för att kunna anpassa vår direkta marknadsföring.

5.7.2
Du har dessutom rätt att när som helst, av personliga skäl, göra invändningar mot den behandling av dina personuppgifter vi gör på grundval av våra legitima intressen, jämför punkt 2.1 och 2.3.

5.8
Rätt att återkalla samtycke

5.8.1
Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke du har lämnat för en given behandling av personuppgifter, däribland den profilering vi gör av dig som medlem av Studienet.se. Om du önskar återkalla ditt samtycke kan du kontakta oss på support@studienet.dk

5.9
Rätt till klagomål

5.9.1
Du har rätt att när som helst lämna in ett klagomål till Datatilsynet (motsv. Datainspektionen) Borgergade 28, 5, 1300 København K, Danmark om vår behandling av dina personuppgifter. Ett klagomål kan bland annat lämnas på e-post dt@datatilsynet.dk eller på telefon +45 33 19 32 00.

6. Borttagning av personuppgifter

6.1
Uppgifter som insamlats om din användning av webbplatsen, jämför punkt 2.1, lagras inte längre än vad lagen medger. Vi raderar uppgifterna om du ber oss att göra det och det inte längre är nödvändigt för det ursprungliga syftet med behandlingen eller om du återkallar ditt samtycke till vidare behandling.

6.2
Uppgifter som insamlats i samband med att du anmält dig till att få våra nyhetsbrev raderas när du återkallar ditt samtycke, förutom om vi har annan grund för behandling av uppgifterna.

6.3
Uppgifter som insamlats i samband med att du genomfört ett köp på webbplatsen, jämför punkt 2.2, tas i regel bort 3 år efter du har gjort ditt köp, räknat från utgången av det kalenderår du gjort ditt köp. Uppgifter kan dock lagras längre om det är motiverat, t.ex. om det är nödvändigt för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras, eller om lagringen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter. Redovisningsmaterial lagras i 5 år efter slutet på ett räkenskapsår för att bokföringslagen ska kunna följas.

6.4
Uppgifter vi har insamlat i samband med att du skapat en profil och köpt medlemskap, jfr punkt 2.4, kommer att tas bort automatiskt: a) om du inte har loggat in på din användarprofil på 5 år eller b) om du avaktiverar (avbryter) ditt medlemskap och inte återaktiverar det inom 5 år.

7. Säkerhet

7.1
Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller otillåten förstöring, förlust, ändring eller försämring samt mot att de hamnar i händerna på obehöriga eller missbrukas.

7.2
Endast medarbetare som har ett faktiskt behov att tillgå dina personuppgifter för att utföra sitt arbete har åtkomst till dessa.

8. Kontaktuppgifter

8.1
Studienet.se är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in via webbplatsen.

8.2
Om du har frågor om eller kommentarer till denna integritetspolicy, eller om du önskar utnyttja en eller flera av dina rättigheter beskrivna i punkt 4, är du välkommen att kontakta:

Studienet.se
Better Students ApS
Brovej 20A
8800 Viborg
Danmark
E-post: support@studienet.se

9. Ändringar i integritetspolicyn

9.1
Om vi gör ändringar i integritetspolicyn kommer du att bli informerad om detta nästa gång du besöker webbplatsen.

10. Versioner

10.1
Detta är version 1 av integritetspolicyn för Studienet.se, daterad den 16/5 2018