4. Diskussion

I denna sektion diskuteras och tolkas resultatet, och det är tillåtet att inkludera personliga reflektioner. I diskussionsdelen bör du försöka svara på följande frågor:

  • Stämde din hypotes? Varför/varför inte?
  • Stämde resultatet med din teori? Varför/varför inte?
  • Finns det delar av laborationen som kan förbättras eller justeras i framtida försök?
  • Vilken nytta kan man ha av laborationens resultat? Vad har vi lärt oss, och varför är det viktigt?

Felkällor

Under ”Felkällor” diskuterar du dina resultat kritiskt, i synnerhet med tanke på eventuella felkällor eller andra begränsningar av laborationen. Är resultatet trovärdigt? Beskriv problem eller begränsningar, och redogör för hur dessa felkällor kan ha påverkat resultatet samt hur de kan undvikas vid ett nytt försök.

Kom ihåg att även laborationer som inte ”lyckats” är viktiga – de hjälper oss att lära från våra misstag. Genom att beskriva vad som gått fel och hur det kan förbättras hjälper du både dig själv och läsaren att undvika samma misstag vid framtida laborationer.

Slutsats

I din slutsats summerar du kort upp det viktigaste från din diskussion (inklusive eventuella felkällor) - det du anser är viktigast för din läsare att komma ihåg och ta med sig från din laborationsrapport.