Mall för labbrapport

Försättsblad (alternativt sidhuvud)

1. Inledning

1.1 Syfte
1.2 Hypotes
1.3 Teori

2. Utförande

2.1 Materiel
2.2 Kemikalier
2.3 Metod

3. Resultat

4. Diskussion

4.1 Felkällor
4.2 Slutsats

5. Referenser

6. Bilaga / Appendix (vid behov)

- Ladda ner Word-mall för Labbrapport här